Guilan Pain Clinic

Guilan Pain Clinic

PDCT

یکی دیگر از جدید ترین روش های درمان بیمارانی با درد کمر ناشی از پرولاپس و بر آمده شدن دیسک در موارد غیر اورژانس و توام با دردهای شدید ، استفاده از تکنیک لیزر پلاسما می باشد . این روش هم اکنون، با دریافت تائیدیه سازمان دارو وغذای آمریکا (FDA)و (CE)اروپا، جدید ترین نوآوری در زمینه روش هایی با حداقل تهاجم بافتی (Minimally invasive) می باشد. مبنای این تکنیک، کاهش فشار داخل دیسک ، ایجاد تغییرات در پروتئین های دیسک و ترمیم آن می باشد. در این روش، بیمار بعد از چند ساعت ، قابل ترخیص و راه رفتن می باشد .

در  این روش جراحی به انواع دیسککتومی Discectomyمیکرودیسککتومی Microdhscectomyو لامینکتومی Laminectomyتقسیم میشود . دیسککتومی به روش باز درمان استاندارد به شمار می رود . و مواردی که تئوری این تکنیک بر مبنای کاهش فشار داخل دیسک از طریق بخار کردن اب درون Nucleus pulposus و ایجاد تغییرات ساختاری در پروتئین های دیسک برای ممانعت از باز جذب مجدد آب به درون  دیسک است.

بیمار دچار Seqestration  Extrusionndدیسک شده  است . با علائم نورولوژیک شدید مثل Cauda equine Syndrome و پارزی شدید دارد و با علامت  خطر  red flagتلقی شده و اندیکاسیون قطعی برای جراحی محسوب می شود . به علت  هزینه های بالا و افزایش مدت زمان بستری در بیمارستان که منجر به ضعف و تحلیل عضلانی می شود و هم چنین  تشکیل بافت اسمار پس از عمل جراحی و بروز مشکلات در صورت تکرار جراحی ، امروزه توجه ویژ ه ای به روش های Minimally Invasiveبا دسترسی پوستی Percutaneousمی شود .

بیمارانی که نوع آسیب شان Prolapse بوده و اندیکاسون جراحی باز ندارند ولی به درمان های دارویی ضد درد و روش های معمول مانند طب فیزیکی پاسخ نمی دهند و همچنان از درد کمر با انتشار به اندام تحتانی شاکی هستند ، موارد مناسبی برای انجام روش های Minimally Invasiveبه ویژه Percutaneous disc coagulation therapy به شمار می روند .

تکنیک لیزر پلاسما PDCT Technology of plasma D30TMجدید ترین نو اوری در زمینه ی روش های Minimally Invasiveاست . این تکنیک برای اولین بار در سال 1980 معرفی شد و در سال 1991 تاییدیه FDAرا به دست اورد . تئوری این تکنیک بر مبنای کاهش فشار داخل دیسک از طریق بخار کردن آب درون Nucleus Pulposusو ایجاد تغییرات ساختاری در پروتئن های دیسک برای ممانعت از باز جذب مجدد  آب به درون دیسک است . با توجه به بسته بودن فضای دیسک هرگونه افزایش آب دیسک حتی به میزان بسیار جزئی سبب افزایش چشمگیر فشار درون آب می شود . به طوری که افزایش 1 میلی متر آب سبب بالا رفتن فشار درون دیسک به میزان 312 کیلو پاسکال یا 2340 میلی متر جیوه خواهد شد .

در این تکنیک پس از قرا رگرفتن بیمار در وضعیت دمرو Prone و پس از  بی حسی موضعی ، کانولا با ضخامت 1.2 میلی لیتر با هدایت دستگاه CARMاز روی پوست در مرکز Nucleus Pulposusقرار می گیرد .

سپس   فیبر نوری از داخل کانولا وارد دیسک شده و پرتو لیزر  از طریق فیبر نوری به داخل دیسک تابانده می شود  و با کوچک  شدن دیسک  بر امده ، فشار از روی ریشه های عصبی برداشته و تنگی کانال مرتفع می گردد . این تکنیک در مقایسه با سایر روش ها بسیار کم خحطر است و به دلیل آسیب بافتی کم ، پس از چند ساعت بیمار ترخیص شده و قادر به راه رفتن می  شود .

با توجه به عوارض کم و از کار افتادگی پایین و نیز موثر بودن این روش در کاهش درد و بهبود وضعیت عملکردی و روانی بیماران ، کاهش فشار دیسک به روش لیزر امروزه به عنوان یک روش موثر در درمان کمر دردهایی که اندیکاسیون جراحی ندارند شناخته می شود .